Začetek Katalog informacij javnega značaja

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Katalog informacij javnega značaja
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Občina Hrpelje – Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina
Tel. (05) 680 0150
Fax. (05) 680 0180
E-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:
www.hrpelje-kozina.si
Župan: Saša Likavec Svetelšek, dipl. soc. del.
Odgovorna uradna oseba: Direktor občinske uprave
Datum prve objave kataloga: 5.2.2007
Datum zadnje spremembe: 13.12.2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.hrpelje-kozina.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski obliki na naslovu www.hrpelje-kozina.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Organi občine: župan, občinska uprava, nadzorni odbor, občinski svet
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina je organizirana kot enovita uprava.
Organigram: pdforganigram_obcine.pdf184.80 KB
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Ester Mihalič, prof. razrednega pouka

višja svetovalka

Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina
E-mail.:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

tel (05) 620 53 74

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: povezava
Predpisi EU: povezava
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: Gradivo za seje Občinskega sveta
2.f Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: povezava
2.g Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Občinski program varnosti Občine Hrpelje - Kozina
Reginonalni razvojni program Južne Primorske 2007-2013

Lokalni energetski koncept

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava
2.i Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ povezava
2.j Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
2.
Ime evidence: Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
3.
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
4.
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
5.
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
6.
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
7.
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
8.
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
9.
Ime evidence:  
Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
10.
Ime evidence:
Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
11.
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
12.
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
13.
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Vse evidence so dostopna na sedežu občine v času uradnih ur,
2.k Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: prostorski informacijski sistem občine - PISO
Kratek opis namena zbirke: povezava
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx
2.l Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Novice o delovanju občine: povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

poročilo 2009, poročilo 2010

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

vsak delovnik v času uradnih ur:

pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva: 
- ustna zahteva 
- preko telefona 
- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik 
- pisna zahteva po pošti 
- vložitev zahteve po elektronski pošti (uradni elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). 
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. 
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: cenik_materialnih_stroskov.pdf 439.09 Kb

 

Katalog v pdf. obliki:  katalog_informacij_javnega_znacaja.pdf 248.28 Kb

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.