Začetek Župan

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Župan PDF Natisni

 

Županja občine Hrpelje-Kozina je Saša Likavec Svetelšek.

 

Naloge župan oz. županje:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, v skladu z vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave , usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • v okviru svoje pristojnosti sprejema odredbe, pravilnike, navodila in sklepe
 • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč
 • imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito
 • sprejme načrt zaščite in reševanja ter vodi zaščito, reševanje in pomoč
 • določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.