Začetek Javni razpisi, naročila in objave Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje-Kozina
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje-Kozina
Petek, 16 Oktober 2015

Občina Hrpelje - Kozina objavlja javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v občini Hrpelje-Kozina.

pdfJavni razpis

pdfPopravek javnega razpisa

pdfRazpisna dokumentacija


DODATNA POJASNILA:

VPRAŠANJE 1:
 V razpisni dokumentaciji ni nikjer navedeno katere obrazce mora izpolniti in katera dokazila mora predložiti podizvajalec, če se ponudnik odloči, da bo del posla, za katerega oddaja ponudbo, izvajal s pomočjo podizvajalca. Prosimo vas, če lahko navedete katere obrazce mora izpolniti in katera dokazila mora predložiti podizvajalec?

ODGOVOR 1:

Prijavitelj je tisti, ki jamči, da njegov podizvajalec izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z razpisno dokumentacijo. V primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet koncesije, je edini način prijave skupna prijava. V tem primeru morajo vsi prijavitelji, ki so del skupne prijave, izpolniti vse potrebne obrazce iz razpisne dokumentacije, kot je to v njej določeno.
 
55. člen koncesijske pogodbe izrecno določa: »Za prenos po tej pogodbi se ne šteje pridobitev izpolnitvenih pomočnikov koncesionarja, podizvajalcev ali kooperantov.«
 
VPRAŠANJE 2:
(Merila za izbor koncesionarja)
Merilo 1: »Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe«, po našem mnenju ni jasno določeno oziroma ne omogoča objektivnosti obravnave posameznega potencialnega ponudnika. Merilo ni ovrednoteno, ni smiselno povezano z vsebino javnega naročila in ne vsebuje, recimo, maksimalnega razpona kot to določa 48. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; UL RS, št. 12/13; 19/14; 90/14). Naročnik v merilu predvsem ne ovrednoti, kaj je to oz. kaj se smatra kot najustreznejša tehnična sposobnost. Dejstvo je, da je naročniku znana vrsta in število tehnične opreme, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje-Kozina. Torej je lahko posledično vsakemu ponudniku, ki razpolaga z dejansko potrebnim oz. zadostnim obsegom opreme in potrebnih sredstev za delo, priznana maksimalna sposobnost opravljanja razpisane dejavnosti. Z vidika gospodarnega izvajanja dejavnosti je popolnoma irelevantno, če ima kateri izmed ponudnikov npr. na razpolago 2 abroll kontejnerja več kot je potrebno za izvajanje odvoza odpadkov od ostalih ponudnikov. Naročnika pozivamo, da določi merilo na način, da bo jasno določen obseg potrebne tehnične opreme za izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov in da opredeli kaj se smatra kot najustreznejša tehnična sposobnost (npr. obseg nadstandarda).
 
Merilo 2:«Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe«, je po našem mnenju popolnoma nesmiselno oblikovano.
Najprej sprašujemo, ali navedba, da se bo upoštevala višja stopnja izobrazbe za zaposlene delavce, ki so navedeni pod pogoji za priznanje sposobnosti in funkcionalna znanja, ki presegajo minimalne zahteve javne službe pomeni, da je hipotetično najboljši ponudnik tisti, ki ima recimo na vseh delovnih mestih zaposlene delavce s VII. stopnjo izobrazbe, čeprav za samo izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov to ni potrebno in gospodarno? Dejstvo je, da so naročniku znane vrste delovnih mest in število zaposlenih z ustrezno izobrazbo, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje-Kozina. Torej je lahko posledično vsakemu ponudniku, ki razpolaga z dejansko potrebnimi vrstami delovnih mest in številom zaposlenih z ustrezno izobrazbo, priznana maksimalna sposobnost opravljanja razpisane dejavnosti. Naročnika pozivamo, da določi merilo na način, da bodo jasno določene vrste delovnih mest in število zaposlenih z ustrezno izobrazbo, ki so potrebni za gospodarno izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov.


ODGOVOR 2:

Merila za izbor koncesionarja so določena z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 3/2013; v nadaljevanju Odlok). Minimalne zahteve glede tehnične in kadrovske usposobljenosti so določene v 18. členu Odloka:
– da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine, od tega najmanj z eno osebo s strokovno izobrazbo VI. ali višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo, da lahko nemoteno opravlja dejavnost;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
– da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz četrte do sedme alineje.
 
Če strokovna komisija iz prijav prijaviteljev oceni, da najustreznejšo tehnično ali kadrovsko sposobnost izpolnjujejo dva ali več prijaviteljev, lahko tudi dva ali več prijaviteljev, pridobi najvišje število točk.
 
VPRAŠANJE 2 (nadaljevanje):
Merilo 4: »Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe«.
 
Glede besedila, ki opredeljuje predmetno merilo, imamo naslednja vprašanja:
 
Ali lahko merilo razumemo na način, da bo prijavitelj, ki se bo prijavil s podizvajalci, prejel 14 točk, prijavitelj, ki bo pa ponudil izvajanje GJS v okviru iste osebe, pa 15 točk?
 
Ali gre pri zapisu merila morda za napako in bo prijavitelj, ki bo ponudil izvajanje GJS v okviru iste osebe, prejel 14 oz. 15 točk, prijavitelj s podizvajalci pa sorazmerno manj ali celo 0 točk?
 
Tako ali tako smo mnenja, da izvajanje GJS s podizvajalci, ob določeni (enaki) ceni, ne pomeni manj kvalitetnega izvajanja GJS oziroma ne more biti razločevalni element napram prijavitelju, ki bo ponudil izvajanje GJS v okviru iste osebe.


ODGOVOR 2 (nadaljevanje):
 
Pri merilu 4: »Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe« se popravi tiskarska napaka in se popravljena glasi:
4. Merilo »Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe«
Prijava se bo vrednotila tako, da bo prijavitelj po tem merilu lahko prejel 14 točk.
Pri vrednotenju prispelih prijav v okviru predmetnega merila prejme prijavitelj, ki ponudi izvajanje gospodarske javne službe v okviru iste osebe 14 točk.
 
Oddaja poslov podizvajalcem ne pomeni prenos koncesije. Prijavitelj je tisti, ki mora biti registriran za opravljanje vseh koncesioniranih dejavnosti, za podizvajalca v celoti odgovarja prijavitelj (podizvajalec mora izpolnjevati
pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z razpisno dokumentacijo – za kar v celoti odgovarja prijavitelj). To šteje za izvajanje gospodarske javne službe v okviru iste osebe.


VPRAŠANJE 2 (nadaljevanje):

Merilo 5: »Pričetek izvajanja razpisane gospodarske javne službe skladno z rokom določenim v javnem razpisu« je zapisano na način, da neposredno krši 7. in 9. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; UL RS, št. 12/13; 19/14; 90/14), ki govorita o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelu enakopravne obravnave ponudnikov. Dejstvo je, da lahko obrazložen najkrajši rok začetka izvajanja javne službe zagotovi le obstoječi izvajalec, ki ne potrebuje nobenih prilagoditev. Naročnika pozivamo, da določi merilo na način, ki ne bo evidentno preferiral enega izmed potencialnih ponudnikov.


ODGOVOR 2 (nadaljevanje):

Merilo je določeno v Odloku.


 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.